شماره حساب و کارت‌ها

آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه علیهاالسلام
شماره حساب و کارت‏‌های هدایا و نذورات

شماره حساب
۰۱۰۵۰۵۸۳۱۲۰۰۳
شماره کارت
۶۰۳۷-۹۹۱۱-۹۹۵۲-۸۳۰۲
شماره شبا
IR ۲۵۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۱۰۵۰۵۸۳۱۲۰۰۳

شماره حساب
۴۹۱۱۸۳۸۳۸۲
شماره کارت
۶۱۰۴-۳۳۸۹-۰۹۹۹-۹۹۹۳
شماره شبا
IR ۶۸۰۱۲۰۰۲۰۰۰۰۰۰۴۹۱۱۸۳۸۳۸۲

شماره حساب
۱۰۰۱
شماره کارت
۶۲۸۰-۲۳۱۳-۶۰۰۰-۱۰۰۱
شماره شبا
IR ۵۸۰۱۴۰۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰۰۱

شماره حساب
۱۶۸۶۸۰۰۱۲۳۳۱۰
شماره کارت
۵۸۹۲-۱۰۷۰-۵۵۵۵-۵۵۵۴
شماره شبا
IR ۵۷۰۱۵۰۰۰۰۰۰۱۶۸۶۸۰۰۱۲۳۳۱۰

شماره حساب
۰۱۰۸۰۸۰۱۰۱۰۰۲
شماره کارت
۶۰۳۷-۶۹۱۱-۹۹۵۰-۳۰۸۷
شماره شبا
IR ۲۹۰۱۹۰۰۰۰۰۰۰۱۰۸۰۸۰۱۰۱۰۰۲