شماره حساب و کارت‌ها

آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه علیهاالسلام
شماره حساب و کارت‏‌های هدایا و نذورات

🔸شماره حساب
۰۱۰۵۰۵۸۳۱۲۰۰۳
🔸شماره کارت
۶۰۳۷-۹۹۱۱-۹۹۵۲-۸۳۰۲
🔸شماره شبا
IR ۲۵۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۱۰۵۰۵۸۳۱۲۰۰۳

🔸شماره حساب
۴۹۱۱۸۳۸۳۸۲
🔸شماره کارت
****-****-****-****
🔸شماره شبا
IR ۶۸۰۱۲۰۰۲۰۰۰۰۰۰۴۹۱۱۸۳۸۳۸۲

🔸شماره حساب
۱۰۰۱
🔸شماره کارت
۶۲۸۰-۲۳۱۳-۶۰۰۰-۱۰۰۱
🔸شماره شبا
IR ۵۸۰۱۴۰۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰۰۱

🔸شماره حساب
۱۶۸۶۸۰۰۱۲۳۳۱۰
🔸شماره کارت
۵۸۹۲-۱۰۱۰-۴۱۴۸-۲۱۶۳
🔸شماره شبا
IR ۵۷۰۱۵۰۰۰۰۰۰۱۶۸۶۸۰۰۱۲۳۳۱۰

🔸شماره حساب
۰۱۰۸۰۸۰۱۰۱۰۰۲
🔸شماره کارت
۶۰۳۷-۶۹۱۱-۹۹۵۰-۳۰۸۷
🔸شماره شبا
IR ۲۹۰۱۹۰۰۰۰۰۰۰۱۰۸۰۸۰۱۰۱۰۰۲