روش‌های پرداخت
پرداخت نذورات
USSD
بانک ملت
عابر بانک انصار و ملت و صادرات
دفاتر نذورات حرم