امام صادق علیه السلام فرموده اند:
اطعام یک نفر در روز عید غدیر مانند اطعام همه پیامبران و صدیقان است.
(مفاتیح الجنان، ص۵۰۰)