قربانی به معنی نزدیکی انسان به خدا از طریق اقدام به ذبح یک حیوان می‌باشد.

قربانی و قربانی کردن، به کشتن گوسفند، گاو، شتر و مانند آنها به نیت تقرب به خدا اطلاق می‌گردد.

قربانی یکی از قدیمی‌ترین سنت‌های بشری است که در هر دوره‌ای دارای آداب و رسوم ویژه‌ای بوده است. طبق آنچه در روایات و تفاسیر قرآن آمده، قربانی کردن گوسفند در مناسک حج یادبودی از ماجرای ذبح اسماعیل علیه السلام است که خداوند قربانی ابراهیم علیه السلام را از وی پذیرفته و آن را ذبح عظیم دانست. سوره صافات، آیه ۱۰۰-۱۱۱.