دانش‌نامه

مفهوم وقف و معناشناسی

وقف: «وقف» در لغت: حبس کردن، حبس شدن، متوقف شدن، متوقف کردن، ایستادن، توقف، بازداشت…

وقف در ایران بعد از اسلام

دوره عباسی در زمان عباسیان استقرار حکومت عباسیان و پافشاری آنان بر محق جلوه دادن…