نوع اول قربانی در مراسم حج واجب می‌شود و هر حاجی باید با شرایط خاص گوسفند یا شتر یا گاوی را قربانی کند. تحریر الوسیله، ج ۱، ص ۴۰۹.
نوع دوم مربوط به کفارات حج است که برای کفاره برخی از اعمال که در حال احرام انجام داده‌اند، باید قربانی کنند. تحریر الوسیله، ج ۱، ص ۴۱۱.
نوع سوم قربانی که بر اساس نذر واجب می‌شود، یعنی شخص نذر می‌کند که اگر بیمار شفا یافت، گوسفند یا گاو یا شتری را قربانی کند.
نوع چهارم قربانی نوع مستحبی آن است، مثلاً در روز عید قربان هر سال چه برای حاجی و چه غیر حاجی چه در منی و چه در شهرها، مستحب است گوسفند قربانی کنند.

بعضی از قربانی های مستحب وقت معیّنی ندارند و تقدیم قربانی در هر موقع مانند: تولد فرزند، بنای ساختمان، کسب موفقیّت در کارها یا در مواقع مختلف هفته و ماه مانند: اوّل، وسط و آخر ماه یا ابتدا نیمه دوم سال(روز اوّل از ماه هفتم) و یا هنگام ظهور نوبر میوه‌ها و برداشت‌ محصول و… وجود دارد. البته این کار در بین پیروان ادیان و مذاهب رایج است. حج برنامه تکامل، ص۳۴۶.